Type 3 Registry

Scott Shockey's 1968 Fastback
El Dopa's 1963 Notchback/Sedan