Type 3 Registry

Simon Kelley's 1962 Notchback/Sedan
Gareth Baylis-smith's 1963 Squareback/Variant